<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, June 29, 2007

Michelle van Ei­meren, in hiding

Hindi pa pala sumu­suko ang ibang mga reporter dahil hanggang ngayon eh, hinahanap nila si Michelle van Ei­meren sa Australia.

Type nilang makuha ang side ni Michelle tungkol sa Ogie Alca­sid-Regine Velasquez love affair pero nahihi­rapan silang matag­puan ang kinaroroonan ng dating beauty queen.

Talagang magdu­rusa ang mga reporter na naghahanap kay Mi­chelle dahil mahirap hanapin ang isang tao na nagtatago.

Malinaw ang mes­sage na gustong ipara­ting ni Michelle, hindi siya magsasalita tung­kol sa love affair ng kan­yang asawa at ni Re­gine.

Malay natin, masaya na rin si Michelle dahil may balita noon na may boyfriend na rin siya na kapwa niya Australian.

I’m sure, may pahin­tulot din ni Michelle ang pagsasalita at pag-amin ni Ogie dahil ito mismo ang nagsabi na mataas ang respeto niya sa kanyang ex-wife.

Kaya sa mga nagpi­pilit na makita at main­terbyu si Michelle, ha­yaan n’yo na siya na i-cherish ang kanyang pagiging private citizen.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites