<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, June 22, 2007

Patrick Garcia sa Fantastikman

Nagsimula nang mag-taping si Patrick Garcia sa Fantastikman kahapon kaya marami nang nag-abang na mga reporter sa pagkikita nila nina Mark Herras at Jennylyn Mercado.

Matagal na naming narinig ang pagsama ni Patrick sa fantaserye ni Mark pero tumanggi raw ito. Nagkaayos din pala at nagkasama na sila ngayon.

Natuloy rin pala ang pagsasama ng tatlo kahit tumanggi noon si Mark na magkasama sila sa pelikulang Tiyanaks.

Actually, nagkasama na silang tatlo sa Startalk at civil naman sila sa isa’t isa.

Nagbabatian sina Mark at Patrick pero dedma lang si Jennylyn kay Mark.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites