<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, June 17, 2007

Pia Guanio `di bagay sa Showbiz Central

MUKHANG okey namang newscaster o kaya ay TV host itong si Pia Guanio. Pero, hindi yata siya bagay na mag-interview at maging isang talk show host tulad sa Showbiz Central.

Iilang araw pa lamang ang kanilang show na kapapalit lang ng format, kung anu-ano na ang nasabi tungkol kay Pia. Karamihan ay nagsasabing hindi niya ka-yang dalhin ang isang interview at wala halos nasasagot na lehitimong issues ang kanilang mga ini-interview.

Pero, ang balita, nag-apologize naman daw siya kay Dolly Ann Carvajal na nalait nang husto sa isang interview niya.

Hindi kasi mapigil ni Pia ang kanyang kausap kahit below the belt na ang sinasabi ng mga ito. Sa pa-lagay nga namin dapat palitan na sa talk show nila si Pia. Marami namang pu-wedeng pumalit diyan.

Isa pa, nakikita na siya araw-araw at gabi sa telebisyon. Sino pa nga ba ang magiging interesadong panoorin siya? Teka, sino naman kaya ang pupuwedeng pumalit kay Pia?

Well, bahala na ang pamunuan ng GMA-7 sa pamimili basta merong pupuwede sa puwesto ni Pia sa Showbiz Central.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites