<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, June 23, 2007

Pia Guanio sobrang na-upset!

Sobra palang na-upset si Pia Guanio nang maraming maglabasang negative write-ups tungkol sa pagho-host niya sa Showbiz Central particular na when she interviewed Annabelle Rama several weeks ago. Kesyo hindi raw siya marunong mag-handle ng interview at na-manipulate daw siya ng interviewee.

Na news reader lang daw dapat siya at walang karapatang mag-host ng talk show.

Pero instead pala na magalit sa mga pumuna sa kanya, she took it constructively. Okey lang daw sa kanya ‘yun dahil ginagawa lang naman niya ang kanyang trabaho. Besides, wala naman talaga raw siyang magagawa sa nangyari because she wasn’t in control that time. Before the airing, pinakiusapan na siya ni Tita Annabelle Rama tungkol sa certain issue. Sino nga naman siya para tumanggi? Kahit naman siguro sino ang lumagay sa posisyon ni Pia that time walang puwedeng gawin.

But anyway, it’s water under the bridge now. Almost everything is ok now between Ruffa Gutierrez and Yilmaz Bektas – ok as in nag-uusap na ang dating mag-asawa although may finality na hindi na uli sila magsasama – as of the moment.

Ngayon, sinisikap ni Pia na mas mag-improve as a host. Kung may naririnig man siyang negative, ayaw na lang niyang kumibo pero kino-consider niya ang mga puna para lalo siyang ma-inspire na magtrabaho.

Matagal-tagal ding nanahimik si Pia nung time na binabatikos siya.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites