<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, June 20, 2007

Rochelle Pangilinan updates

May nakakita kay Rochelle Pangilinan at sa isang guwapong lalaki habang tumitingin sa isang condominium unit sa may Scout area sa may Quezon City.

Nang makita namin si Rochelle sa isa sa mga promotion niya para sa Roc-A-Holic album niya ay sinita namin siya.

Makikipag-live-in na ba siya kaya naghahanap na siya ng malilipatang condominium at sino ‘yung lalaking kasama niyang tumitingin ng malilipatan?

"Ay, secret! Pero hindi ako makikipag-live-in. Tumingin lang ako ng condominium na malilipatan," sey ni Rochelle.

Inusisa rin namin si Rochelle kung ‘yung lalaking kasama niya sa pagtingin ng condomnium unit ay ‘yung lalaking kasama rin niya sa Baang Coffee Shop nang makita namin siya some months back?

"Hindi. Iba na ‘yon. Luma na ‘yung nakita mo," natatawang pahayag ni Rochelle.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites