<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, June 18, 2007

Rufa Mae Quinto, hindi na niya mahal si Erik?

Hindi pa deretsahang inamin nina Erik Santos at Rufa Mae Quinto ang kanilang paghihiwalay dahil "cool-off" lang ang ginamit na term ng huli.

Pero base sa mga sagot nilang dalawa, parang wala nang pag-asa na magkabalikan sila.

Nagpa-interview kahapon si Erik sa The Buzz, at si Rufa Mae sa Showbiz Central.

Matapos kong mapanood ang interview nilang dalawa… naalibadbaran ako!

Tinext ko si Rufa Mae para iparating sa kanya ang obserbasyon kong parang hindi na niya mahal si Erik. "Mahal ko naman. ‘Di ko lang alam paano ‘to i-handle," sagot ni Rufa Mae sa akin.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites