<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, June 11, 2007

Sunshine Dizon and Iza Calzado sa Impostora

LALABAS na sina Sunshine Dizon and Iza Calzado sa Impostora.

GMA knows how to act fast. Dahil stiff ang competition - one ending and another one piloting ang katapat ng Impostora – minabilis na ang kuwento ng pinakabagong soap na pinagsasamahan nina Sunshine and Iza after Kung Mawawala Ka and Encantadia.

Tonight after Asian Treasures sa GMA Tele Babad, fast forward na ang kuwento sa paglaki nila.

Si Lara (Iza) ay isa ng kunduktora ng bus samantalang ang pinsan ng kambal na si Nessa (Sunshine Dizon) ay isa ng sikat na product endorser at socialite.

Ang napawalay na kambal na si Sara (Iza) ay makikitang tinutuya ng mga kapit-bahay dahil sa kanyang nasirang mukha. Maalala ni Sara kung paano siya humantong sa ganoong kalunus-lunos na kalagayan.

That’s the advantage kapag hindi masyadong marami ang advanced tape, nahahabol.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites