<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, June 18, 2007

Young aktor, binato ang ama

Malungkot ang ama ng isang young actor nang iniraos niya ang Father’s Day kahapon sa likod ng isang mall sa Quezon City?

Noong Sabado ay nagsumbong sa Startalk ang ama ng young actor kung paano siya pinagmalupitan ng kanyang mga anak.

Itong ama ng young actor ay aminadong may malaking pagkakasala sa kanila, pero hanggang ngayon ay pinagdudusahan pa rin daw niya ito dahil hindi man lang siya makatira sa bahay ng mga anak niya.

Minsan ay lumapit daw siya sa panganay niyang anak para humingi ng tulong pinansyal sa paghahanap niya ng trabaho.

Nandoon din itong anak niyang young actor. Hindi maganda ang kanilang pagkikita dahil nauwi ito sa pagtatalo hanggang sa binato raw siya ng young actor ng bote ng mineral water.

Tumama ang bote sa kanyang mukha. Umalis siya na masama ang loob at walang nakuhang tulong sa kanyang mga anak.

Ngayon ay wala raw matirhan itong ama at nakikitulog lang daw ito sa isang maliit na tindahan sa likod ng isang malaking mall sa Quezon City.

Humingi siya ng tulong sa Startalk.

Sisikapin pa ng naturang programa na makunan ng pahayag ang young actor.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites