<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, July 24, 2007

Alfred Vargas, galante kay Iza Calzado

Excited si Alfred Vargas dahil finally ay nakapag-taping na siya sa Impostora, ang te­leserye ng GMA na nga­yon ay dumami na ang sumusubaybay dahil patuloy sa pa­giging interesting. Ga­gampa­nan niya ang role ng abo­gadong mag­tatanggol kay Iza Calzado sa mga kina­kaharap nitong mga kaso.

Isa pang nagbibigay ng excitement sa aktor sa pagkakasama niya sa teleserye ay ang pang­yayaring magka­ka­sama uli sila ni Iza matapos ang Encanta­dia. Bukod sa gandang-ganda siya sa aktres ay nagaga­lingan pa siya rito. Ka­tunayan, nung ginagawa nila ang En­cantadia ay niregalu­han niya si Iza ng isang stretcher, isang parang bonbon chair.

“Para may mapag­pahingahan siya during taping breaks,” sabi niya.

Nung birthday na­man nito ay binigyan niya ito ng isang laptop bag.

Hindi sana ito ma­bibigyan ng malisya kung hindi siya nagsabi na nun pa man sa En­cantadia ay gan­dang-ganda na siya sa aktres. Okay nun dahil alam ng lahat na cool off sila ni LJ Reyes pero, hindi nga­yong tila na-bridge na nila ng gf ang diff­erences nila at na­ki­ki­tang magkasama na naman sila parati. Si Iza naman ay alam ng lahat na may boyfriend sa US.

“Nun at hang­gang ngayon ang pagha­nga ko kay Iza ay wa­lang ibang dahilan. Ta­laga lamang maganda at magaling siyang artis­ta. Walang ibang kulay, isang pag­mama­la­sakit at pag-aalala ang pagbibigay ko sa kanya ng loung­ing chair, wala akong da­pat ipaliwanag kay LJ,” sabi ng aktor who is looking forward to his role in Impostora da­hil ang pagiging abogado niya kay Iza ay muk­hang malalagyan ng love angle. [source]

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites