<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, July 18, 2007

Alfred Vargas replaces Piolo Pascual

Tamang-tama ang pagkakapili kay Alfred Vargas bilang endorser o image model ng Hammerhead na kung ilang taon din na “isinusuot’ ni Piolo Pascual. Perfect ito sa athletic build ni Alfred, one of the most-sought after bachelors sa local movies.

Asahan ninyong one of these days ay tatayo ang malaking billboard ni Alfred na lalong panggigigilan ng mga kababaihan ang pagiging macho ni Alfred lalo na’t suot niya ay Hammerhead.

Sa Presscon ng Hammerhead sa Bar­rackz (isa sa mga in­vestors dito si Alfred) ay nabaling ang usa­pan sa teleseryeng Impostora at kung bakit up to now ay hindi pa lumalabas si Al­fred. Eh halos patapos na ang teleserye na pi­nagbibidahan nina Sun­shine Dizon at Iza Calzado ay ni anino ni Alfred ay hindi pa lu­militaw. Naku, hihin­tayin pa ba nilang ma­talakan ni Lolit Solis, ang manager ni Alfred na walang kaluluwang inuurungan?

Ang role ni Alfred ay bilang Carlos, ang ma­ginoong lalaking ipag­tatanggol si Iza Cal­zado sa lahat ng mga pang-aapi at sa ban­dang huli ay iibig sa da­laga.

Excited si Alfred sa teleseryeng ito dahil makakatrabaho niya si Maryo J. delos Reyes na abot langit ang kanyang paghanga bilang isa sa nire­respetong director sa local movies.

At hindi rin kami magtataka kung ma­ging sa pananamit ni Alfred sa Impostora ay Hammerhead ang tu­mambad sa aming pa­ningin. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites