<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, July 16, 2007

Angel Locsin, may natapakan?

Sinong big time ba ang nata­pakan ni Angel Locsin at inaararo siya ng mga paninira? Sari-saring tsismis ang sinasabi about Angel. Naroong sabi­hing bun­tis, nag-bold at nagpa­kawala pa ng mga pic­ture na luma ang young actress. Gra­be, kung anong papu­ring sina­sabi kay Angel noon, kaba­ligta­ran ang pa­ninira ngayon.

Nakakalungkot isi­pin, matapos gumawa ng movie na produced ni Angel, biglang nagla­basan ang balitang hindi ito kumita. Naroon pang may nagsabing nila­ngaw at pwede raw magtinda ng prutas sa loob ng sinehan. Hindi ba, halatang mga patut­sada may masabi lang? Dapat nga papu­rihan si Angel dahil ibi­nahagi niya ang pe­rang kinita sa mga kasa­ma­han sa pama­magitan ng pag- pro­duced ng peli­kula.

Imagine, ang mga taong natulungan ni Angel, mula sa crew, leg­­­man, utility boys, ala­lay at mga artistang lu­mabas dito, kasama ang mga director at iba pa. Naka­ka­lung­kot isi­pin, binato pa siya mga patutsada pag­karaang i-showing ito.

Hindi rin kasalanan ni Angel kung sakali’t gus­to niyang magpa­hinga muna. Hindi na­man siya makinang basta may gasolina, tiyak ga­ga­law kapag pi­naandar. Saka may ka­ra­patan siyang pumili ng mga gagawin, kung saan gus­tong pumunta o mag­tra­baho kaya. At saka, sabi nga napaki­na­­­bangan na nga na­man si Angel, dapat ba­yaan siyang lumaya na­man. Tao rin siyang marunong ma­hirapan.

Sa totoo lang, naka­kaawa si Angel. Sa mga ibinabatong intriga, pero na­kakatuwang walang ibig maniwala sa mga ibini­bintang sa kanya. Hala­ta kasing paninira lang yun ng mga taong may galit sa kanya. Walang nani­ni­walang buntis siya, kaya kun­wang mag-aaral ng fashion design sa ibang bansa. Wala ring nani­niwala, na sila nga ni Robin Pa­dilla o ni Marvin Agus­tin. [source]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites