<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, July 18, 2007

Ara Mina, ipinag-bibili lahat ng bahay!

Naghahanap pa rin ng buyer si Ara Mina para sa bahay niya sa Ferndale, Quezon City. Ibinibenta nito ang ba­hay for P13.5 million at kasama sa bentahan pati gamit at ang ma­gan­da, still negotiable ang presyo nito.

Pati ang condo niya sa Eastwood ay ibini­benta rin ni Ara at dahil sa pagbenta ng bahay at condo, inisip na nag­hihirap na ito. Sabi nito sa guesting sa Show­biz Central noong Sun­day, mag-a-upgrade lang siya ng bahay at mahilig din daw siyang mag-invest at ‘yun ang ginagawa niya ngayon.

Nabanggit din ni Ara sa guesting na ‘yun na balak pa lang niyang bu­mili ng bahay, pero may nagtsika sa aming nakabili na ito ng bigger house in the same sub­division. Pinapa­ayos pa nito ang bahay at some­time in September pa siya makakalipat.

Kahit matagal nang hindi gumagawa ng pelikula, nasusunod ni Ara ang kanyang luho sa bahay at ito’y dahil sa sunud-sunod niyang shows abroad na uma­abot sa milyon ang ta­lent fee. Malaking tu­long din ang tf niya sa Bubble Gang at Lupin.

Samantala, this Wed­­nesday sa Lupin, may plano si Avril (Rhian Ramos) para mapatunayang iisang tao sina Lupin at Xe­drick. Maaalala naman ni Brigette (Ehra Ma­drigal) ang moments nila ni Lupin at sa galit, isusuplong niya ito kay Inspector Clavio (Jan­no Gibbs). [source]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites