<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, July 28, 2007

Brad Turvey kapatid ang turing kay Nicole

Malungkot ang mga kaibigan ni Nicole Anderson (anak ni Jean Saburit) dahil two weeks from now ay aalis na ang dalaga (magde-debut siya next week, pero wala raw malaking selebrasyon) papuntang Amerika.

Mag-aaral si Nicole sa San Francisco University sa Bay area at sa dormitory siya titira (may bahay ang lola niya roon, pero medyo malayo sa school).

Sabi naman ni Nicole sa kanyang mga kaibigan, isang taon lang siyang mawawala.

Bago ang desisyon na mag-aral abroad, may nag-offer kay Nicole na mag-pose ng sexy sa isang men’s magazine, pero hindi pa raw siya handa para sa mga ganoong bagay.

Samantala, isang malapit kay Nicole ang inusisa namin tungkol sa pagkaka-link ng dalaga kay Brad Turvey.

Ang balita kasi, after makipaghiwalay kay Nancy Castiglione ang binata, si Nicole naman ang girlfriend nito. "No, that’s not true. Parang little sister lang ang turing ni Brad kay Nicole at dahil magbarkada sila, marami tuloy ang nag-aakalang sila na," paliwanag ng kaibigan ni Nicole. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites