<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, July 30, 2007

‘Impostora’ lalong umiinit

Lalong umiinit ang mga kaganapan sa teledramang Impostora ng GMA 7. Iniligtas ni Yago (Mart Escudero) si Karen (Jenika Garcia) sa mga lasenggerong rapists kaya lalo silang magkakamabutihan.

Paano kapag natuklasan ni Karen na si Yago ang may pakana ng pangingidnap sa kanya at ang naging dahilan kaya naaksidente si Kokai?

Samantala, nakita ni Doña Anatella (Chanda Romero) si Vanessa (Sunshine Dizon) pero hindi niya ito nahabol.

Pagbalik ni Doña Anatella sa loob ng coffee shop, naroon pa rin si Sara (Sunshine Dizon).

Sosorpresahin kapagkuwan ni Nicolas (Mark Anthony Fernandez) si Sara sa anibersaryo ng kanilang kasal.

Magniniig na kaya sila? [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites