<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, July 28, 2007

Iwa Moto kinikilig kay Dennis Trillo

Kinikilig si Iwa Moto kay Dennis Trillo na kasama niya sa sinenobelang Kung Mahawi Man Ang Ulap

Mukhang malaki ang pagnanasa ni Iwa kay Dennis kahit sabihin pa ni Iwa na kapatid ang turing niya sa premyadong aktor.

Kapag tinatanong si Iwa tungkol kay Dennis ay speechless ito na animo’y may nangyari na sa pagitan nila.

Naitanong tuloy sa kanya kung sa pagkain ay ano si Dennis.

Kare-kare ang naging sagot ni Iwa dahil paborito niya ang ulam na ito.

Naku, pangaralan mo ‘yan, Maniacquita Rivera! Nagmana yata ang hitad sa ‘yo! Baka patulan siya ni Dennis! [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites