<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, July 20, 2007

Iza Calzado: cast ng Hollywood ver­sion ng Sigaw

Isa ako sa mga natu­wa nang malaman ko ang balita na kasa­ma si Iza Calzado sa cast ng Hollywood ver­sion ng Sigaw.

Muntik-muntikan nang hindi maka-join sa cast si Iza dahil sa kan­yang schedule, ang taping ng Impostora, ang shooting ng Des­peradas at ang pelikula na gagawin niya kasa­ma si Bong Revilla.

Mabuti na lang, naa­yos ang schedule ni Iza. Sayang naman kung hindi siya makakasama sa cast ng Echo na pag­bibidahan ng American actor na si Jesse Brad­ford. A Hollywood movie is a Hollywood movie ‘noh!

Good karma si Iza da­hil mabait na bata siya at never na nasang­kot sa mga kontrober­sya.

Siyempre, magaling na aktres si Iza at ilang beses na niyang napa­tu­nayan ‘yon! Hindi siya nakakahiya na ihanay sa mga magagaling na artista sa Hollywood.

I’m sure, lalong bo­bong­ga ang career ni Iza dahil malaking ba­gay na magkaroon siya ng Hollywood film. Ma­laki ang kanyang dapat ipagpasalamat sa direk­tor na si Yam Laranas na talagang ipinaglaban si Iza para ito ang gu­manap ng kanyang ori­ginal role sa Sigaw! [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites