<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, July 18, 2007

Jason Quion soars!

Hindi na maabot si Jason Quion! The who si Jason? Siya ang bak­lita na kaboses na kabo­ses ni Regine Velas­quez at binigyan ng malaking break ni Allan K.

Ang staff ng Showbiz Central ang sumundo kay Jason sa Iligan City para makaharap niya si Ogie Alcasid.

Napanood ni Allan ang guesting ng bading sa Showbiz Central, na-impress siya sa talent ni Jason kaya pinag-audi­tion ito sa Klownz at Zirkoh.

Hindi nagkamali ang vibes ni Allan. Naaliw ang mga kostumer ng Zirkoh at Klownz kay Jason kaya inampon na ito ni Allan.

Regular nang mapa­panood si Jason sa mga comedy bar na pag-aari ni Allan.

Bakit ko sinabi na hindi na maabot si Ja­son? Interesado ang Magpakailanman na isalin sa telebisyon ang kuwento ng kanyang malungkot na buhay.

Ulila sa mga magu­lang si Jason at ang kan­yang dalawang kapa­tid. Naglayas siya dahil sa mga kamag-anak niya na ayaw ang kanyang pagkabaklita.

Malungkot ang ku­wen­to ng buhay ni Jason pero meron palang bong­gang suwerte na naghihintay sa kanya.

Wish ko lang eh hu­wag lumaki ang ulo ni Jason dahil sa instant success niya mula nang umapir siya sa Showbiz Central.

Kunsabagay, dis­cipli­narian naman si Allan. Hindi uubra sa kanya si Jason kung sakaling magluka-luka­han ito. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites