<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, July 20, 2007

Jen­ni­ca Garcia, madaling naka-adjust

Napakasaya ni Jen­ni­ca Garcia ngayon dahil mataas ang rating ng kanyang pinaka­unang palabas sa TV, ang Impostora na nag­tatampok hindi lamang kina Iza Calzado at Sun­shine Dizon, kundi ma­ging sa kanyang inang si Jean Garcia.

Hindi akalain ng 17 taong gulang na anak ni Jean na madali siyang makaka-adjust sa kan­yang bagong trabaho.

“Kahit na nag-work­shop ako kay tita Anne Villegas ng 3 days bago ako sumabak sa series, natakot pa rin ako’t kina­bahan nang una akong sumalang sa cameras. Takot kasi akong mag­kamali at baka sigawan ako ng director. Nakaka­takot yatang mapahiya,” sabi niya sabay sabing na-starstruck siya kina Iza at Sunshine.

Pero, walang ganung pangyayaring naganap. She passed her initiation with flying colors. Nga­yon para na lamang siyang naglalaro sa taping. Yung mga bete­rano niyang mga kasa­ma ay mabilis magbigay sa kanya ng advice at tips kapag kinakailangan niya.

Dati pang gusto ni Jennica na mag-artista pero syempre, gusto ng kanyang ina na kahit high school ay tapusin muna niya. Nang maka­tapos siya ay hindi na ito tumutol pero nangako siya na magtatapos siya ng either culinary arts o tourism sa kolehiyo.

Dahil maganda, ayaw maniwala ng marami na wala pa siyang boy­friend.

“Pinapayagan na nga ako ni mommy na mali­ ga­wan pero, ayaw ko pang magka-boyfriend, focused muna ako sa career ko. Bata pa na­man ako at excited pa sa trabaho ko,” pag-amin niya at napapikit nang tanungin kung di ba siya nagka-crush sa kanyang kapareha sa Impostora na si Mart Escudero.

Happy si Jennica da­hil mas close sila ng father niya ngayon (Jigo Garcia). Dati-rati ay once a year lamang sila kung magkita.

“Kapag birthday ko lang,” sabi niya. Pero, simula nung mag-14 years old siya ay puma­yag na si Jean na mag-bonding silang mag-ama para maging close sila.

“Inimbita niya ako to go to church with him. This became a regular thing. Inilapit niya ako kay Lord,” sabi ng young star.

May apat na kapatid si Jennica kay Jigo at hindi lamang siya kundi maging ang mom niya ay close na sa kanila, pati sa asawa ni Jigo. Kaya masaya na silang lahat. At ito ay kita sa mga mukha nilang mag-ina at sa kanilang tra­baho. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites