<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, July 27, 2007

Jen­nylyn Mer­cado apektado sa paglipat ni Angel Locsin

Hindi ako nani­niwala na hindi maa­apektuhan si Jen­nylyn Mer­cado dahil sa paglipat ni Angel Locsin sa ABS-CBN.

Iisang tao ang mana­ger ni­na Angel at Jen­­nylyn na ma­tagal pang mata­tapos ang kontrata sa GMA 7.

Hindi tama na may lamat na nga ang relas­yon ni Becky Aguila at ng GMA 7 dahil sa de­sisyon niya na ialok at ilipat sa ABS-CBN si Angel pero patuloy pa rin ang business deal sa kanya ng Kapuso net­work?

Papayag ba ang GMA 7 na igisa sa sariling mantika eh alam ng buong world na sila ang nagpasikat kina Angel at Jennylyn?

Naiipit sa gitna si Jennylyn at dalawang scenario ang nakikita ko na puwede niyang ga­win para hindi ma-lost in space ang kanyang career. Umalis siya sa poder ni Becky o hin­tayin niya na matapos ang kanyang kontrata sa GMA 7 at mag-ober da bakod na rin siya sa Kapamilya network. [source]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites