<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, July 26, 2007

Jopay, pinapangit

Sa press launch ng Daisy Siete Season 16 na may epi­sode title na Tabaching­ching ay inamin sa amin ng isa sa pro­ducer ng Focus Enter­tainment na si Joy Can­cio na nag-over budget siya sa Isla Chickitas or Season 15 da­­hil isang mil­yon o da­la­wang mil­yon lang ang allotted niya para sa isang sea­son, pero this time, umabot siya sa tat­long mil­yon.

At da­hil ma­ganda na­man ang ratings at is­torya ng Season 15 ay itinuloy na ni Joy at hoping na makakatipid na siya sa Season 16 dahil dito lang sa Ma­nila ang taping at hindi na sa malalayong lu­gar.

“Hindi pa rin pala, kasi ‘yung prosthe­tics ni Jo­pay ma­hal din, kaya sabi ko, muk­hang pa­laki nang pa­laki ang bud­get, buti na lang at maba­bait ang GMA-7 dahil tinutu­lungan kami sa adver­tisers,” paliwanag ni Joy.

Nabanggit din na ka-join pa rin sa Ta­baching­ching episode ang da­lawang Sex­bomb mem­ber na nag-asawa na, sina Weng Ibarra at Evette Pa­balan na pa­rehong nasa interesting stage.

“Hindi ko na lang sila pinadalo sa press launch para makapagpahinga kasi bukas (Miyerkoles), e, may taping na, e, iba na ang kundisyon nila ngayon kaya need nila ng rest. Definitely, nasa akin pa rin sila hangga’t kaya nilang mag-work,” esplika ng mabait na producer.

Samantala, puring-puri ng ilang katoto si Joy dahil every time raw na nagpapa-press­con para sa bagong season ng Daisy Siete ay bongga, at parating may pa-raffle na nag­bibigay suwerte sa kanya.

“E, ‘yun lang naman ang way ko para mag­pasalamat sa lahat ng press people na tumu­tulong sa amin, ima­gine naka-Season 16 na pala kami, siyempre kung hindi naman ‘yun naisu­sulat ng maganda from you guys, hindi rin kami mababasa at pano­noorin.

“Siyempre, thankful kami talaga sa GMA-7 dahil sa tulong at ma­gan­dang exposure na ibi­ni­bigay sa amin,” ma­gan­dang sabi ni Joy Cancio. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites