<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, July 20, 2007

Jose Manalo, dating drug user!

“Alam ba ninyo na ako’y na­lu­long sa bar­kada at naging drug user? Napakabata ko ring nag-asawa.

“Hindi talaga ako noon nagpaawat sa bisyo kahit pa sige ang pangangaral ng mga magulang ko. Hin­di ko na ma-recall kung da­hil sa baby o dahil na­hi­hiya na rin ako sa ka­nila e pinasok ko ang mun­­do ng showbiz. Ka­hit ano lang. Naro’ng mag-utility ako, errand boy, eks­tra, dancer, stand-in at siguro’y ang pinaka­ma­liit na role sa mundo ng pe­likula, basta lang ku­mita.

“Eto, ha, hindi kayo ma­niniwala. Anim na taon akong nakasama sa Va­lien­te. Maliit ang role ko roon pero consistent for six years. Ang ma­ganda, parang ito ang nagbukas sa akin sa mas malaking pagkakataon.

“Nagsimula akong pro­duction assistat (PA) sa Eat Bula­ga. Noon ako na­­tu­tong magsimba at ma­nalangin. Dahil nag­ka­roon ako nang ga­noon pagkakataon. Noon ako unti-unti nang kumalas sa droga.

“Dahil siguro nagba­go na ako, mula sa pa­giging PA ay kinuha ako ng TAPE as floor direc­tor. Ta­lagang noon pa ga­law­gaw, mabiro at ma­hilig na akong magpakuwela sa mga kasamahan ko. Yun ang naging instru­mento para mapansin ako ng staff ng Eat… na para bang me potential pala ako. Yun ang naging turning point ng buhay ko.

“Siguro, kayong avid fan ng Eat Bulaga ay naka­su­baybay kung paano mula sa pagiging floor director ay nagus­tuhan nila ang aking brand of comedy. The rest is history, di ba? Ang saya-saya ko, lalo na ang mga kapamilya ko. Proud na sila sa akin ngayon. Ako rin, proud sa aking naga­wang pagbabago sa buhay.” [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites