<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, July 22, 2007

Juliana Pa­lermo and Diana Zubi­ri, front page ng mga diyaryo sa Thai­land

Wagi sina Diana Zubi­ri at Juliana Pa­lermo sa Bangkok In­ternational Film Festi­val dahil ang mga litrato nila ang naka­lagay sa front page ng mga diyaryo sa Thai­land.

I’m sure, may kina­laman ang mga seksing gown na suot ng dalawa sa opening night ng filmfest kaya ang mga litrato nila ang napili na ilagay sa front page.

Magkakahawig ang mga itsura ng mga Pili­pino at Thai kaya napag­kamalan na mga Thai actresses sina Diana at Juliana.

Nalaman lamang ng mga tao sa festival na mga Pilipina ang dalawa dahil ipinakilala sila ng mga host ng programa.

Isa lang ang naging problema nina Diana at Juliana. Hindi nila main­tindihan ang caption ng kanilang mga litrato na nakalagay sa mga Thai newspaper kaya hindi nila alam kung ano ang sinasabi tungkol sa kanila ng Thai press. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites