<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, July 26, 2007

Katrina Halili may negosyanteng manliligaw

MAY young businessman suitor si Katrina Halili ngayon. Pero anang dalaga, mas gusto niya munang maging kaibigan ang bagong manliligaw.

Twenty-four years old lang ang guy, si Katrina nama’y 21.

Sabi ng sexy actress: “Kapag kaibigan ang turingan n’yong dalawa, malalaman mo ang tunay na pag-uugali niya. Wala kasi siyang itatago sa iyo, ’di tulad kapag nanliligaw na, laging best foot forward.

Hindi nga nagmamadaling makipag-relasyon si Katrina ngayon. Super busy kasi siya after makipag-break kina Andrew Schimmer at Bullet Jalosjos.

Aniya: “Ayoko ko kasing may sagabal sa araw-araw kong lakad. Ayaw ko nang may nagbabawal sa akin. Saka, nakakahiya sa guy kung may relasyon kami tapos, hindi ko siya maasikaso.”

Busy pa rin si Katrina sa Lupin at nagsisimula nang mag-tape para sa Marimar. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites