<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, July 17, 2007

Katrina, trinaydor ni Ehra Madrigal

KAHINDIK-HINDIK ang labanan nina Katrina Halili at Ehra Madrigal sa soap operang Lupin. Mapapanood na ang pagtalikod ni Ehra sa grupo ni Lupin (Richard Gutierrez).

Magsasarili na si Ehra dahil disappointed siya sa binata. Si Katrina bilang si Ashley naman ay mananatiling tapat dito.

Samantala, si Katrina pa rin ang may pinakaseksing katawan sa FHM ngayon. Kung si Annabelle Rama naman ang tatanungin, si Ehra ang kanyang no.1 kasi wala raw retoke sa katawan ang dalaga niya. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites