<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, July 16, 2007

Kung Ako Ikaw, a new attack to comedy

Last episode na bale nung nakaraang linggo ng tatlong week­ly sit­com ng GMA-7, ang Bahay Mo Ba ‘To na tumagal sa ere ng ma­higit dala­wang taon, ang Who’s Your Dad­dy Now na tumagal la­mang ng one season o 13 weeks at ang Ho­kus Pokus, Ibang Le­vel Na. Ang nasa­bing mga prog­rama ay pina­litan ng Kung Ako Ikaw, isang kakaiba at naka­katu­wang com­edy-reality show na kauna-una­hang mang­yayari sa Philippine television na magsisi­mula ngayong gabi, Hulyo 16. Magka­tulong bilang hosts ang mga ko­med­yanteng sina Keem­pee de Leon at Joey Marquez.

Ang Kung Ako Ikaw ay mapapanood ng tatlong araw sa loob ng isang linggo - Lunes hang­­gang Miyerkules. Naka-tape ang episo­des ng Lunes at Martes at live naman kapag araw ng Miyerkules kung saan pipiliin ang ce­le­brity winner na pi­piliin ng ‘bisor’ (super­visor) at ang maka­ka­tanggap ng pinaka­ma­raming text votes.

Ang Kung Ako Ikaw ay may touch din ng dating reality show ng GMA, ang Extra Chal­lenge.

Ayon sa VP for En­tertainment ng GMA na si Marivin Arayata, bibigyan lamang daw nila ng ibang atake ang mga comedy show dahil sawa na rin ang mga manonood ng mga tra­ditional comedy shows. Kung mag­kakasunod na nawala sa ere ang Bahay Mo Ba ‘To, Who’s Your Daddy Now at Hokus Pokus, maiiwan na­man ang Bubble Gang at Bi­toy’s Funniest Vi­deos kung saan pa­rehong tampok si Mi­chael V. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites