<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, July 15, 2007

LJ Reyes sa FHM?

Muntik mag-cover sa FHM si LJ Reyes at hin­di lang natuloy dahil hin­di nagkasundo sa date ng labas ng men’s mag­azine. Gusto ni­tong isa­bay sa birthday niya sa December, ear­lier month naman ang gus­to ng editor hang­gang sa napagdesis­yunang i-postpone muna.

Alam ni Alfred Var­gas na lalabas siya sa FHM at hindi siya pini­gilan. May karapatan na­man siyang lumabas sa mag dahil maputi na’t flawless pa at ka­sama siya sa list ni Marky Cielo ng female celebri­ties with sexy bodies.

Masaya si LJ dahil af­ter Lupin, kasama siya sa Pulis Kala­wakan (Descendants of Shai­der) na Shaido na raw ang title nga­yon. Isa siya sa limang amazonas ni Jay Ma­nalo at first time si­yang magkokontra­bida. Ready na rin siya sa sexy costumes na kan­yang gagamitin.

Kasama rin siya sa five-minute sitcom ng QTV 11 na Camera Café na September ang airing at ilan sa kasa­ma’y sina Bear­win Mei­ly, Jojo Alejar, Giselle Sanchez at Joy Viado. Mark Meily directs the sitcom na mapapanood thrice a day. [source]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites