<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, July 15, 2007

Pamilya ni JC de Vera, boto kay Yasmien Kurdi

Papuntang Hong Kong sina JC de Vera at Yasmien Kurdi para sa taping ng Pati Ba Pintig ng Puso ng GMA 7.

Excited pareho sina JC at Yasmien sa biyahe nilang ‘yon.

Obvious namang may relasyon na sina JC at Yasmien, ‘yun lang ay mukhang wala pa silang balak umamin dahil kapag tinatanong, madalas nilang sabihin na wala pa silang commitment sa isa’t isa.

Bakit kaya ayaw pa nilang aminin ang kanilang relasyon, eh, sa totoo lang, marami ang kinikilig sa kanilang tambalan at patunay roon ang mataas na ratings ng Pati Ba Pintig ng Puso, huh!

Excited si Yasmien dahil makakasama nila sa trip na ‘yon ang nanay ni JC na si Mommy Carmen.

Ang dinig namin, boto ang pamilya ni JC kay Yasmien. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites