<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, July 31, 2007

Richard Gutierrez updates

May tsika na sinilip daw ng kampo ni Angel ang malaking kinikita ni Richard Gutierrez.

Di hamak naman na mas sikat at bata pa lang ay artista na si Richard?

Tatlo ang shows ni Richard sa Siyete – teledrama, Nuts Entertainment at SOP – samantalang kay Angel ay teledrama lang.

Naku! Tigilan nila si Richard! Tahimik ang gwapong aktor at hindi mo makikitaan ‘yan ng reklamo.

Madalas ay sa kanyang sasakyan na lang siya natutulog habang palipat-lipat ng lokasyon ng kanyang mga eksena sa Lupin.

Kaya naman napakaraming blessings ang dumadating sa young actor at una sa lahat ay ang pamilya niya ang nakikinabang sa mga ito.
[source]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites