<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, July 19, 2007

The Studs, mga Hunks ng GMA7

Maituturing silang mga Hunks ng GMA7 – sila ang The Studs na binubuo nina Mike Tan, Dion Ignacio, Kevin San­tos, JC Cuadrado, Felix Roco, Mr. Pogi Allan Guz­man at Star in a Million alumnus Lance Onate.

Binuo sila ng GMA Artist Center at GMA Films para maipa­malas ang ver­sa­tility ng ka­nilang mga alaga. The Studs will be singing and dancing as a group but will still pursue their in­dividual acting ca­reers. Pamu­munuan sila ng Proj­ect Dev­elopment Man­ager at Synergy Head na si Noel Ferrer.

Kung matutuloy ang plano, magkaka­ro’n ng album, promo tour at launching film ang grupo na kumu­kuha ng voice lessons kay Zebedee Zu­niga at nag-aaral ng sa­yaw kay Miggy Eugenio. Pa­ku­kunan din sila ng acting workshop kay director Joey Reyes.

Nagsimula nang mag-guest sa mga pa­labas ng GMA ang The Studs para sa promos­yon ng Ouija, ang peli­kula nina Judy Ann Santos at Jolina Magda­ngal, Iza Calza­do at Rhian Ramos sa direct­ion ni Toppel Lee na ipalalabas sa Hul­yo 25.

Para sa mga kata­nungan tungkol sa The Studs, tumawag sa 09209705990. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites