<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, August 30, 2007

Camille Prats, buntis?

Nasa’n na si Camille Prats? Ano na ang kanyang pinagkakaabalahan? Totoo bang kaya hindi siya napagkikita ngayon ay dahil siya’y “nakalunok ng pakwan”?

Huh? Gagah, buntis daw.

Lumipad daw patungong Tate at doon daw balak manganak. Ang nakabuntis daw dito ay isang young rich businessman.

Pansinin n’yo, puro “raw” at “daw,” dahil hindi pa tayo sure, kaya tinawagan namin si Daddy Dondi Prats para alamin.

“Si Camille ay nag-aaral ngayon sa Tate. Marketing ang course niya. Matagal na kasing plano ’yon, kaya tinurn-down na namin ang ibang offers.”

So, totoo bang buntis?

“Hindi totoo ’yon. Sino naman ang nagsabi no’n? Hindi. Pero totoo, meron siyang boyfriend. Saka hayaan mo, ’pag ikinasal siya, sasabihin ko sa ’yo!”

Inulit pa namin kay Daddy kung hindi talaga buntis si Camille.

“Hindi siya buntis!” [source of news]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

hahaha buntis nga totoo.,.,wla na kcng karir kaia ayan gumawa ng eksena,/..,

12:50 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso Home



Technology Blogs - Blog Top Sites