<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, August 26, 2007

Iza Calzado nalilinya sa mga foreign actors

Sa September 20 ang balik ni Iza Calzado mula sa Toronto, Cana­da sa shooting ng The Echo, pero hindi siya maka­ka­pagpa­hinga. Kailangan niyang bu­miyahe sa Batanes dahil sa Sept. 23 na ang first day shooting sche­dule niya ng Batanes: Sa Dulo ng Walang Hang­gan. Siya ang final choice ng Ignite Films na maging leading lady ni Ken Zhu ng F4 sa nasa­bing pelikula.

Sa phone kinausap si Iza tungkol sa project at dahil wala rito, ang GMA Artist Center ang nag-ayos ng kanyang schedule. Ang concern nito’y hindi maapek­tuhan ang shooting niya ng Desperadas dahil nag-promise kina Mo­ther Lily at direk Joel Lamangan na ito ang aasikasuhin sa kanyang pagbabalik.

After Jesse Brad­ford sa The Echo, si Ken Zhu ang makaka­pareha ni Iza sa Ba­tanes. Marunong mag-English ang Taiwanese singer-actor at wala silang magiging com­mu­nication problem habang nagsu-shooting. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites