<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, August 31, 2007

Joey de Leon vs. Willie

Naku ha, na-pre-empt ka­hapon ng dz­BB ang Eat Bu­laga da­hil na­ka­u­sap ka­agad nina Ali Sotto at Ar­nold Cla­vio si Pa­pa Joey.

Halatang im­­byerna si Pa­pa Joey sa mga si­­ney-sey ni Wil­­lie da­hil inili­lihis nito ang isyu.

Ang feel­ing ni Papa Joey, gi­na­ga­mit siya ni Willie para ma­­tabunan ang isyu tung­kol sa gu­long sa Wil­yonaryo na may laman na dala­wang nu­mero.

Sa sobrang imbyer­na ni Papa Joey, naka­pag­salita ito na sinu­nga­ling, bobo at maya­bang si Willie.

Para makapagsalita ng ganoon si Papa Joey, talagang galit siya eh masa­mang magalit ang mga ko­medyante de­bah? Min­san lang sila ma­galit pero ma­tindi.

* * *

Ipinaalala ni Papa Joey kina Ali at Arnold na wala siyang binang­git na pa­nga­lan o pama­gat ng show sa tuwing mag­sasalita siya tung­kol sa dayaan.

Bakit daw nagri-re­act si Willie at kung ang feeling nito eh siya ang pinatatamaan ni Papa Joey, bakit hindi siya magdemanda?

Mabuti pa raw ang ABS-CBN, naglabas na ng statement pero si Wil­lie, hindi maipali­wa­nag ang nangyari sa Wilyonaryo.

Umabot kaya sa de­mandahan ang word war nina Papa Joey at Willie o forever na lang si­lang magpapa­tut­sa­da­han sa kanilang mga programa?

Eh ipinaalala pa ni Papa Joey sa tele­view­ers ng Eat Bulaga na mahaba pa ang itatakbo ng kanyang pagsasalita dahil aabot pa ito sa Startalk.

Sa madaling-salita, aba­ngan ninyo bukas ang Startalk dahil pag­katapos magsalita kaha­pon ni Papa Joey sa Eat Bulaga, may-I-talk pa siya bukas sa Startalk na willing na magbigay sa kanya ng mahabang oras!

At hindi lang ‘yon. Mag­sasalita pa rin siya ngayon sa Eat Bulaga dahil sasagutin nga niya ng punto per punto ang mga paratang ni Wil­lie. Three days in a row? That’s something ‘ha? [source of news]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites