<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, August 25, 2007

Jolina Magdangal pwede nang manirahan sa US

Noong nakaraang taon ay na-deklara pala si Jolina Magdangal ng US Department of Homeland as an alien of extraordinary abilities. Ang deklarasyong ito ang nagbigay kay Jolens ng pag­ka­kataon na manira­han, magtrabaho ka­hit pa magtayo ng negosyo sa Amerika anomang oras.

Sa kabilang banda, pahinga muna sa soap opera si Jolens. Abala ito sa Unang Hirit, Working President at Masigasig sa QTV 11. Nariyan pa rin ang concert niya sa loob at labas ng bansa.

Sa kabila ng kaabahalan nito sa show­ biz commitment ay hindi nito napa­paba­yaan ang kanyang foundation, ang Joli­na’s Home for Little Angels. Na­katutok ito sa mga abandoned children sa Cebu, ka-partner ng Kapuso Found­ation at spokesperson ng Child­ren’s Hour ng Make a Wish Found­ation.

Maraming nagsa-suggest na mga taga­hanga na sana’y siya na lang ang kumanta ng pam­bansang awit ng Pili­pinas sa nalalapit na la­ban ni Manny Pac­quiao-Bar­rera sa Ame­rika. Ki­lalang-kilala na ito sa US. [source of news]

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites