<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, August 23, 2007

Jolina Magdangal sa Magpakailanman

MAS type talaga ni Jolina Magdangal ang challenging roles sa Magpakailanman.

Basta kakaiba ang kuwento at pambabae, asahan n’yong first choice si Jolens ng Magpakailanman to tackle the role.

Ang Aeta na nakapag-aral hanggang college ay siya ang gumanap.

Ang dying singer then na si Ten-Ten Muñoz, si Jolens din ang umarte.

Tonight, siya pa rin ang gaganap ng kuwento ng isang Taong Palaka sa perya na si Mercy Buton in Kahit Ganito ang Aking Anyo.

Take note, bagama’t may kapansanan si Mercy, hindi naging hadlang para sa kanya na magampanan ang responsibilidad niya bilang isang asawa’t ina.

Nakapag-asawa pa rin siya played by Marco Alcaraz.

Ipinakita niya na ang anumang kakulangan sa pangangatawan o kaibahan sa kaanyuan ay kayang punuan ng pagmamahal na ibinabalik sa atin ng ating mga mahal sa buhay.

Mamayang gabi na mapapanood ang Magpakailanman pagkatapos ng GMA TeleBabad. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites