<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, August 26, 2007

Kapatid ng Sex­bomb na si Crystal Moreno, nawawala

Pakisuyo ng manager ng Sex­bomb Girls na si Joy Can­cio na ang kapatid daw ni Sex­bomb Crystal Moreno (pa­mang­kin ni Alma Moreno) na si Isabelle ay tatlong araw na raw nawawala at ang paalam sa magulang ay pupunta lang ng parlor.

“Pasuyo naman po, ina rin ako kaya alam ko ang feeling ng nawawalan ng anak, e, tina­nong ko nga kung may boy­friend baka kako nagtanan, wala raw, kaya worried ang pa­milya ni Crys­tal,” pakiusap sa amin ni Joy.

Nai-report na raw ito sa pulis at hang­gang ngayon ay wala pang resulta kung na­saan ang ba­gets na ka­pa­tid ng na­sabing Sex­bomb girl.

And speak­ing of Sexbomb ay malabong tanggapin pa ni Joy ang pa­sa­way niyang mi­yembrong si Jackie Rivas dahil hindi pa rin daw ito tu­mu­tupad sa mga pa­ngakong hindi na mag­papa-late sa mga com­mitment.

“Ako kasi ang na­papahiya, imagine alas diyes ng umaga ang call time sa Eat Bulaga, alas onse y media na dumating, hindi ba na­kakahiya ‘yun? Ta­pos ‘yung jazz les­sons niya na kailangan niyang siputin every Tuesdays, Wednesdays at Thurs­days ay hindi niya na­gagawa? Binigyan ko ‘til September 15 para ba­guhin ang sarili, e, muk­hang wala na tala­ga. Pagod na ako,” esplika ni Joy sa amin.

At si Cynthia Yap­chin­go na nagpa-tattoo ay posibleng makabalik sa SB kapag pinatang­gal daw ang tattoo na binigyan naman ng pa­lugit ni Joy hanggang nung Biyernes pero hindi pa rin napatanggal dahil busy naman sa prior commitment, “Hang­­gang this week na lang,” saad ni Joy uli sa amin. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites