<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, August 30, 2007

Katrina Halili, na-ospital

SAMANTALA, ang ‘best friend’ ni Cristine Reyes na si Katrina Halili, naka- confine sa St. Luke’s Hospital.

Nasa hospital since Monday night si Katrina, viral infection daw. Nagulat pa si Katrina nang nalaman namin at nagtanong kung sino raw ang nag-text.

Hindi siya makapag- taping sa Marimar dahil hindi pa alam kung kailan siya palalabasin ng doctor. Text sa amin ni Katrina, di bumababa ang kanyang temperature at tumaas pa nga raw.

Kailangan niya na ring lumabas dahil ang dami raw niyang commitments, eh, papayagan lang siya kapag bumaba na ang kanyang fever.

Hindi kasi puwedeng ma-expose sa smoke, pollution, dust at aircon or kahit electric fan dahil inaatake siya ng sipon at ubo at nagagasgas na ang throat sa kakaubo kaya tinatrangkaso siya.

Sobrang pagod na rin daw siguro. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites