<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, August 29, 2007

Rhian Ramos ayaw padaig kay Ehra Madrigal

HINDI pala nagpadaig sa isa’t isa sina Ehra Madrigal, Rhian Ramos at Tuesday Vargas nang maging mangagawa sila sa factory ng tinapa at tuyo.

Kahit anong hirap ang dina-nas sa factory, sabi ng Kung Ako Ikaw staff, ay wala silang naririnig na angal sa tatlo. Talagang nakatutok ang isip nila sa P100,000 na papremyo kapag nagawa nilang tama ang trabahong ibinigay sa kanila.

Halos, mag-iba na nga ang kulay nila sa pagbibilad ng isda at pagpapausok nito, pero walang bumibitaw sa tatlo.

Ngayong Miyerkoles ng gabi sila huhusgahan ng ‘bisor’ at ng texters kung sino ang karapat-dapat na manggagawa. Host ng show sina Keempee de Leon at Joey de Leon. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites