<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, August 25, 2007

Rhian Ramos, sinisiraan sa internet

May nag-email sa amin ng mga litrato ni Rhian Ramos na may kasamang iba’t ibang mga lalaki.

May ilang kuha na parang hinahalikan sa pisngi si Rhian at nakatawa siya. Ang dating sa amin ay nagkakabiruan lang nang kunan ang mga litratong ‘yon.

Pero iba naman ang pinalalabas na kuwento ng nag-email sa amin.

Tinawagan namin si Ms. Ida Henares, head ng GMA Artist Center at auntie ni Rhian. Ipinaalam namin sa kanya ang tungkol sa paninirang ‘yon sa kanyang pamangkin.

Ayon kay Ms. Ida, hindi siya kaagad magre-react sa pang-iintrigang ‘yon. Kailangan daw muna niyang makita ang mga litrato at saka siya magre-react.

Knowing Rhian, tiyak na may paliwanag siya tungkol sa mga litratong ‘yon.

Basta inuulit namin, hindi malaswa ang dating sa amin ng mga litratong ‘yon! [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites