<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, August 20, 2007

Sen. Bong Revilla news update

Si Senador Bong Revilla ay hindi la­mang isang boxoffice star noong panahong mas aktibo siya bilang isang aktor. Aktor siya talaga. Kinikilala siya ng mga kritiko. Nana­nalo siya ng mga awards. Kahit na nga­yong isa na siyang senador, mas marami pa rin ang kumikilala sa kanya bilang isang aktor.

Noong gumawa siya ng isang tv show, ma­rami nga ang nag­sabi na baka naman ma­apek­tuhan ang kan­yang movie career. Alam na­man natin kasi na basta ang isang artista ay naba­bad na sa tv, nahi­hira­pan na sa pelikula. Pero may punto naman si Sena­dor Bong, kasi ang ginagawa niya sa tv ay comedy, action na­man siya sa pelikula.

Ok naman ang tv show ni Bong noon, pero later on kasi mas­yado raw iyong magas­tos, kailangan nilang palitan ang show ng isa na comedy din pero mas maliit ang cast. Ang malungkot lang, hindi rin naging kasing lakas noong nauna niyang show. Ka­ila­ngan nilang magpalit ng format, gi­nawa nila iyong parang isang game show, pero hindi iyon ang hinaha­nap ng mga tao eh. Gusto nilang makitang umaarte si Bong ta­laga.

Ngayon iyong bago niyang show, lalo nang wala kang makikitang acting niya. Host na lang siya sa mga docu­men­taries na puro fo­reign naman. Mas ma­baba kasi ang cost noon. Mas murang na­bibili iyang mga can­ned materials na tina­tawag. Tapos ipinapa-host nga sa mga Pinoy. Kagaya rin iyan noong isang show ni Michael V.

Pero kung kami ang tatanungin, mas ma­ganda pa nga sigurong hindi na muna gumawa ng tv show si Bong. Maraming mga ba­gay na dapat bigyan ng consideration.

Una senador na siya. Hindi naman ma­sasa­bing hanggang doon na lang ang am­bisyon niya. Palagay namin, dapat sana ma­lagay siya sa isang show na mas maka­buluhan naman kaysa sa pagho-host sa mga canned documen­taries lamang. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites