<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, October 31, 2007

3 anak ni Joey Marquez, wagi sa eleksyon!

Nakatutuwa ang ilang kaibigan sa showbiz na tumakbo sa nagdaang barangay at SK elections, dahil karamahin sa kanila ay hindi nagsayang ng pagod at pondo sa kampanya.

Tatlong anak ni Joey Marquez ang lumaban at lahat ay nanalo: Si Jeremy Marquez ay barangay captain na ngayon sa Bgy. BF Homes, Parañaque, na may 37,000 registered voters, ang pinakamalaking barangay sa Parañaque.

Pumasok din bilang kagawad si Paolo Marquez sa tiket din ni Jeremy, samantalang ang anak naman ni Joey kay Alma Moreno na si Wyn-Wyn Marquez ay nanalo namang SK chairman sa Bgy. Baclaran.

Wala pa kaming balita kung wagi bilang kagawad sa Bgy. Baclaran ang ex-boyfriend ni Alma na si Gerald Madrid.

Si Eric Fructuoso naman, wagi sa no. 6 bilang kagawad sa Bgy. Marcelo Green sa Parañaque.

Sa mga movie reporter namang tumakbo, wagi bilang mga kagawad sina Ronnie Carrasco (Bgy. 94 sa Pasay), Oghie Ignacio (sa Malabon) at Jimi Escala (sa Tondo).

Ilan lang ’yan sa alam naming tumakbo at nagwagi. Congrats! [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites