<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, October 28, 2007

Abogado ni Lolit, handa na

As of presstime, hindi pa natatanggap ni Lolit Solis ang kopya ng demand letter mula sa legal counsel nina Piolo Pascual at Sam Milby.

Hindi na nagulat si Lolit nang malaman niya na nauna pang makatanggap ng kopya ng demand letter ang mga publication, radio station at ang PEP.

Handa si Lolit na mag-apologize kina Sam at Piolo kung na-upset man ang dalawa dahil sa kanyang mga pahayag.

Pero mariing sinabi ni Lolit na hinding-hindi niya babawiin ang kanyang kuwento na nakita niya sa Sofitel sina Sam at Piolo.

"Ready na ang lawyer ko (Atty. Noel Malaya) sa hearing. Nakapagpagawa na siya ng dalawang Barong Tagalog. Ayokong ma-upset siya kapag hindi niya ‘yon nagamit!" ani Lolit.

Mas pinoproblema ni Lolit ang wildfires na nananalanta sa Southern California dahil maraming pamilya na ang apektado.

"Dapat ma-upset din si Sam dahil mga American citizen na tulad niya ang biktima ng wildfires, ‘no! Kahit ipilit niya na Pilipino siya o dual ang kanyang citizenship, American pa rin siya!" bulalas pa ni Lolit. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites