<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, October 21, 2007

Ara Mina, walang offer sa ABS-CBN

GUESTING pa lang ang ginagawa ni Ara Mina sa ABS-CBN.

Straight to the point si Ara na nagsabi sa aming wala pang offer ang ABS sa kanya.
Sinabi niya rin sa amin na hindi totoong nakipag-meeting siya sa ABS last Thursday dahil nasa bahay lang siya that day at nasa anniversary naman siya ng isang pahayagan – hindi Journal na nag anniversary rin – para kumanta.

Lahat daw ng pagi-guest niya sa ABS, pinagpaaalam niya muna sa GMA.

Sinisigurado niya ring hindi nakakasagasa sa Bubble Gang ang mga pinagi-guest niya like The Buzz, Wowowee at ang sitcom ni Aga Muhlach.

Speaking of Bubble Gang, may contract siya rito so hindi siya puwedeng lumipat sa ABS.

Having said all that, nagtatampo si Ara na hindi siya nabibigyan ng isa pang show other than Bubble Gang dahil like all actors nga naman, she needs work kaya nga nagi-guest siya sa mga show ng ABS.

May in-offer na bagong soap kay Ara pero off the record pa. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites