<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, October 22, 2007

Cristine Reyes bibitbitin ni Ara sa ABS-CBN?

Naniniwala kami sa sentimyentong dinadala ngayon ni Ara Mina tungkol sa hindi man lang pagkilos ng Siyete para idepensa siya sa mga isyung nag-uugnay sa kanya kay Manny Pacquiao.

Ayon sa isang malapit kay Ara na nakausap namin ay nagtataka-nagtatampo ang aktres kung bakit meron namang paraan ang istasyon para makausap si Manny tungkol sa diumano’y pagreregalo nito ng bahay at sasakyan kay Ara, pero walang paglilinaw na ginawa ang istasyon. “Contract star na ng Siete si Pacman, meron na silang access kung tutuusin, artista na rin nilang matagal si Ara, pero bakit hindi man lang siya ipinagtanggol ng station?

“Bakit hindi man lang nila ininterbyu si Manny para linawin ang balita, alam naman ni Manny na hindi sa kanya galing ang ba­hay at sasakyan ni Ara, kaya mahirap bang i-correct ang is­yung naglala­basan?” ta­nong-sagot pa ng aming source.

Dahil dun ay muk­hang nagpaplanong kumabilang-bakod si Ara Mina, idagdag pa na wala naman siyang mar­kadong proyektong ginagawa sa Siete, sabi nga ng nakausap namin ay puro kontra­bidang papel lang daw naman ang ibinibigay sa kanya ng network.

Kung totoo ngang may planong lumipat si Ara sa ABS-CBN ay wala namang magiging problema, naging ma­ayos ang pagpa­paalam niya noon sa mga ehe­kutibo ng Dos nung lu­mipat siya sa Siyete, kumbaga ay hindi nag­sunog ng tulay si Ara Mina.

Ang tanong, kung matutuloy kaya ang paglipat ni Ara sa Dos ay sasama sa kanyang paglipat ang nakaba­bata niyang kapatid na si Cristine Reyes, si Ara lang kaya muna ang lilipat sa Dos o sabay na silang magkapatid?

Hanggang ngayon ay naghihintay pa rin si Ara Mina sa pagde­depensa sa kanya ni Pacman, “Wala akong alam dun!” lang daw ang isinagot ng bok­singero nang tanungin ito tung­kol sa bahay at sasak­yan, at para kay Ara ay hindi sapat ang sagot ni Manny para malinis ang kanyang pangalan sa isyu. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites