<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, October 21, 2007

Diana Zubiri sa Magpakailanman

Si Diana Zubiri ang gumanap na Lou Victorioso sa buhay nito na isinadula ng Magpakailanman.

Si Lou ang winner ng Miss Ugly No More contest.

Apat na magkakasunod na araw na halos walang tulog si Diana dahil sa taping ng Zaido at Magpakailanman.

Umaga ng Miyerkules nang matapos ang taping niya para sa Zaido na nag-umpisa noong Martes.

Mula sa set ng Zaido, dumiretso si Diana sa taping ng Magpakailanman.

Inabot ng Huwebes ng umaga ang taping ng Lou Victorioso Story at mula rito, dumiretso si Diana sa taping uli ng Zaido noong Huwebes sa Calamba, Laguna.

Inabot ng Biyernes ang taping ng Zaido at dahil walang pahinga, hindi na nakapunta si Diana sa live internet chat para sa fans ng Bubble Gang noong araw na ‘yon. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites