<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, October 31, 2007

Eat Bulaga thanks viewers

Nitong nakaraang Sabado, magarbo ang naging presentasyon sa Eat Bulaga bilang karugtong ng kanilang pasasalamat sa patuloy na pagtangkilik ng madla sa kanila sa loob ng dalawampu’t walong taon.

Maraming studio audience ang nagkamit ng instant cash sa kanilang “Kagat Labi” na kasalukuyang kinalolokohan ng mga bata’t matanda.

Andyan pa rin ang “Itaktak mo o Tatakbo” na nagbibigay tsansa sa contestant na makamit ang P300,000 to P1 million na jackpot price.

Maging sa “On the Spot” ay naghihintay din ang P100,000 at P200,000 naman sa kung sino man ang makakasagot sa napakadaling questions na nasa loob ng vault na kanilang mapipili.

Tatlong libong piso naman ang nakalaan sa mga mapipiling jokes na ipina-dla ng mga tv viewers sa “Ang Joke Ko” portion.
[source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites