<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, October 29, 2007

Ina ni Cogie Domingo, nasa bansa

Nasa bansa ngayon ang ina ni Cogie Domingo, nung magkaroon ng wild fire sa Amerika ay tawag siya nang tawag dun, naranasan na pala ni Mommy Zennie ang ganun nung bago-bago pa lang siyang naninirahan sa California.

“Napakalakas talaga ng hangin, pati kotseng tumatakbo, tumataob sa sobrang lakas. Babasagin talaga ang mga salamin ng bahay mo, kaya ang ginagawa ko, binubuksan ko nang bahagya ang mga bintana para walang pressure,” kuwento niya.

Wala namang gaanong nasalanta sa Lancaster kung saan sila may bahay, pero maraming kaibigan niya ang nasunugan, mistulang impiyerno raw ang unang nasaksihan ni Mommy Zennie nung magkaroon ng wild fire sa Amerika.

Hindi na namin gaanong ikinagulat ang kuwento ng wild fire dahil sa madalas naming pagtutok sa CNN, ang ikinagulat namin ay ang pagkikilala nila ni Angel Locsin sa Amerika, nakarating na pala ang dalaga sa kanilang bahay sa Lancaster.

“Magkakilala na kami sa States pa lang, she was introduced to me by Cogie when they went to our house, mabait ang batang yun, marespeto, saka maganda siya,” paglalarawan ni Mommy Zennie kay Angel Locsin. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites