<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, October 22, 2007

Marimar, consistent ang ratings!

CONSISTENT 40’s ang ra-ting ng Marimar last week.

Sa mga kumukutya noon kay Marian Rivera na hindi makaaabot ng 40’s ang kanyang first solo soap, tiklop tiyak lahat last week nang umabot as high as 44.6 percent ang ratings ng Marimar na part ng GMA Tele Babad after Zaido Pulis Pangkalawakan.

Closely followed by Zaido in terms of ratings, ang Marimar lang ang ta-nging soap na nagpu-forty ngayon sa ratings. Lalo pa this week na babalik na sa soap sa Villa Santibañez si Bella Aldama.

Tatalon ng taon ang kuwento dahil ending na ng kuwento ni Kim Chan played by Cristine Reyes at simula naman ng kuwento with Rodolfo played by Marvin Agustin.

Week eleven na ang ipinapalabas ngayon.

Guaranteed 26 weeks ang itatagal ng Marimar, so matagal pang ‘maparu-rusahan’ ang mga kalaban nito. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites