<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, October 30, 2007

Marimar fever, hit sa America!

Hindi lang sa Pilipinas may Marimar fever kundi pati sa Amerika.

Ito ang nakuha naming impormasyon mula sa isang kaibigan sa Tate.

Mainit na mainit daw sa mga kababayan natin sa US ang nasabing telenobela na consistent nang nasa 40s ang ratings.

Napukaw ng alindog ni Marimar aka Bella Aldama (Marian Rivero) ang atensyon ng kalalakihan.

Delayed man ang pagpapalabas doon ng Marimar episodes ay sinusubaybayan pa rin nila.

Walang epekto ang paninira ng detractors kay Marian. Nakanganga sila sa tagumpay ng Marimar. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites