<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, October 22, 2007

Mart Escudero at Jennica Garcia, umamin na?

ABA , talagang sinabi nina Mart Escudero at Jannica Garcia na nagkakaintindihan na silang dalawa. Nagbunga na rin ang apat na buwan daw na panunuyo ni Mart sa dalagang anak ni Jean Garcia kay Jigo Garcia.

Sabi ni Mart sa press na nagi-interview sa kanya sa presscon ng Hide and Seek: “Siguro, may one month na kaming nagkakaintindihan. Ibig sabihin may mutual understanding na kami.“

Kaya naman nang makarating ito kay Jean ay nag-comment siyang: “Humanda sila. Mag-uusap kaming tatlo nang masinsinan.”

Nasabi ni Jean na hindi naman siya galit sa pagkakaroon ng unawaan ng dalawa. Gusto lang niyang maging malinaw ang lahat.

Anyway, isang horror movie ang Hide and Seek kung saan, sa takbo ng istorya, lumipat ang pamilya ang mag-asawang Jean at Eric Quizon sa bahay na sinaniban ng mga multo.
[source of news]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites