<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, October 26, 2007

Paolo Bediones, ayaw patulan ang issue

Ayaw nang patulan ni Paolo Bediones ang mga sinasabi ng mag-inang Beth at Angelica Jones, pero hindi maiwasang mairita ito kapag may naririnig siya galing sa mag-ina.

Basta ang sabi na lang ni Angelica, sinagot lang daw niya ang tanong sa Showbiz Central at sinabi raw sa lie detector na totoo ang sagot niya, kaya dapat daw na si Paolo ang magpagamot dahil may amnesia raw pala ito.

Hindi naman siguro nagka-amnesia ang mag-ina sa kanilang mga utang, dahil inamin ni Angelica na may mga pagkakautang ang kanyang ina, pero hindi raw nila ito tinatakbuhan.

Sa presscon ng La Vendetta ay sinabi ni Angelica na baka hindi na matuloy ang estafa case na isinampa laban sa kanyang ina, dahil napag-usapan at naayos na raw ito.

"Ako na mismo ang nakikiusap na wala namang niloko ang Mama ko. Kumbaga, marami siyang mga pautang na naloko siya at nagkapatung-patong na. Dahil siya ang kilala, siya tuloy ang napagbuntunan ng lahat," pahayag ni Angelica Jones. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites